Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatás: 

- Résztvevői személyes adatok Tündérkert Közösségi Tér és Tündérbölcső Családi Központ Családi Bölcsődébe, játszócsoportokba, foglalkozásokra és tàborokba történő jelentkezés és részvétel alkalmával történő kezeléséről

Adatkezelők:

- Festum Rendezvényszalon Kft. (székhely:1122 Budapest, Hajnóczy József u. 12. Cg. 01-09-295889; adószám: 14483453-2-43; elérhetőség: iroda@festumrendezveny.hu) és

- Tündérbölcső Kulturális, Pedagógiai és Művészeti Alapítvány (székhely: 1122 Budapest. HajnóczyJózsef utca 12. ; adószám: 19351029-1-43 elérhetőség: tunderbolcsokozpont@gmail.com ) a továbbiakban együttesen SZERVEZŐ és FENNTARTÓ.
A kezelt adatok köre:gyermek neve, születési helye, ideje, lakcíme, TAJ száma – a JELENTKEZŐ GYERMEK azonosítása, helyszíni nyilvántatás szülő/tv.képviselő név – a kapcsolattartó azonosítása szülő/tv. képviselő telefonszám - kapcsolattartás szülő/tv.képviselő e-mail cím Kapcsolattartás fontosabb információk a gyermekről a megfelelő ellátás biztosítása érdekében történik.Adatkezelési tájékoztatás:A személyes adatok gyűjtésének és az adatbázisban való nyilvántartásának célja a JELENTKEZŐ érdekében a SZÜLŐVEL/TÖRVÉNYES KÈPVISELŐVEL végzett kapcsolattartás. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek és az európai uniós adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően a SZERVEZŐK a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az adatok gyűjtése és kezelése önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé az Intézményben való jelentkezést. A SZERVEZŐK a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelik. A hozzájárulás a tunderbolcsokozpont@gmail.com e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a kezelt adatok másolatát, a téves adatok helyesbítését vagy kiegészítését, és az adatok törlését, ha azok kezelésére már nincs szükség, ha hozzájárulását visszavonta vagy az adatkezelés jogellenes. Kérheti az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen (közérdeken, jogos érdeken alapuló vagy közvetlen üzletszerzésen alapuló adatkezelés esetén), automatizált adatkezelés esetén megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Panaszt nyújthat be a NAIH-hoz, illetve bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelés sérti az európai adatvédelmi rendeletet.